New York Times NYT Spelling Bee Antwoorden en oplossing voor 22 mei 2023 (2023)

Dit zijn deantwoordenen oplossing voor de New York Times Spelling Bee Puzzle. De antwoorden voor de NYT-puzzel kunnen worden geleerd door de onderstaande video te bekijken. Vergeet je niet te abonneren om dagelijkse updates te ontvangen.

De pangrammen van vandaag zijnHOTLINEEnNEOLITH.

Het woordHOTLINEheeft geen bekende definitie.

NEOLITHwordt gedefinieerd als een stenen werktuig uit het Neolithicum.

HIELwordt gedefinieerd als iemand die moreel verwerpelijk is. Het wordt ook wel gedefinieerd als een nieuwe hak aantrekken. Het wordt ook gedefinieerd als naar één kant kantelen. Het wordt ook gedefinieerd als iemand op de hielen volgen. Het wordt ook gedefinieerd als (golf) het deel van het clubhoofd waar het samenkomt met de schacht. Het wordt ook gedefinieerd als een van de knapperige uiteinden van een brood. Het wordt ook gedefinieerd als spelen met de hielen. Het wordt ook gedefinieerd als slaan met de hak van de club. Het wordt ook gedefinieerd als het achterste deel van de menselijke voet. Het wordt ook gedefinieerd als de onderkant van een schoen of laars; het achterste deel van een schoen of laars dat de grond raakt en voor hoogte zorgt. Het wordt ook gedefinieerd als het onderste uiteinde van de mast van een schip.

Het woordHEINIEheeft geen bekende definitie.

HELwordt gedefinieerd als (christendom) de verblijfplaats van Satan en de krachten van het kwaad; waar zondaars de eeuwige straf ondergaan. Het wordt ook gedefinieerd als (religie) de wereld van de doden. Het wordt ook gedefinieerd als luidruchtig en ongeremd kattenkwaad. Het wordt ook gedefinieerd als elke plaats van pijn en onrust. Het wordt ook gedefinieerd als een oorzaak van moeilijkheden en lijden.

HELLHOLEwordt gedefinieerd als elke plaats van pijn en onrust.

HELLIONwordt gedefinieerd als een rumoerige of ondeugende persoon (meestal een jonge man).

HALLOwordt gedefinieerd als een uitdrukking van begroeting.

HEUVELwordt gedefinieerd als de spoorwegmagnaat van de Verenigde Staten (1838-1916). Het wordt ook gedefinieerd als (honkbal) de lichte hoogte waarop de werper staat. Het wordt ook wel omschreven als gewaagde Engelse komiek (1925-1992). Het wordt ook gedefinieerd als een structuur die bestaat uit een kunstmatige hoop of oever, meestal van aarde of stenen. Het wordt ook gedefinieerd als een lokale en goed gedefinieerde hoogte van het land. Het wordt ook gedefinieerd als vorm in een heuvel.

GEVESTwordt gedefinieerd als het handvat van een zwaard of dolk.

TIPwordt gedefinieerd als een lichte indicatie. Het wordt ook gedefinieerd als een net detecteerbare hoeveelheid. Het wordt ook gedefinieerd als een hint laten vallen; intiem door een hint. Het wordt ook gedefinieerd als een klein maar aanzienlijk bedrag. Het wordt ook gedefinieerd als een indirecte suggestie. Het wordt ook gedefinieerd als een indicatie van potentiële kansen.

GATwordt gedefinieerd als informele termen voor een moeilijke situatie. Het wordt ook wel gedefinieerd als één speelperiode (van tee tot green) op een golfbaan. Het wordt ook gedefinieerd als de bal in de hole slaan. Het wordt ook gedefinieerd als informele termen voor de mond. Het wordt ook gedefinieerd als een depressie uitgehold uit vaste stof. Het wordt ook gedefinieerd als een fout. Het wordt ook gedefinieerd als een opening die opzettelijk in of door iets is gemaakt. Het wordt ook gedefinieerd als een opening in of door iets. Het wordt ook gedefinieerd als een onbezette ruimte. Het wordt ook gedefinieerd als gaten maken.

Het woordHOLTheeft geen bekende definitie.

ZOENwordt gedefinieerd als perfect of compleet maken. Het wordt ook gedefinieerd als een wetsteen gemaakt van fijne gritstone; gebruikt voor het slijpen van scheermessen. Het wordt ook gedefinieerd als verscherpen met een slijpsteen.

HOOTwordt gedefinieerd als iets van weinig waarde. Het wordt ook gedefinieerd als een kreet of geluid gemaakt om ongenoegen of minachting te uiten. Het wordt ook gedefinieerd als een luide, rauwe kreet (zoals van een uil). Het wordt ook gedefinieerd als het uiten van een luide, luidruchtige schreeuw. Het wordt ook gedefinieerd als het karakteristieke geluid van uilen.

HOTELwordt gedefinieerd als een gebouw waar reizigers kunnen betalen voor accommodatie en maaltijden en andere diensten.

Het woordHOTTIEheeft geen bekende definitie.

LENIGwordt gedefinieerd als gracieus dun en gemakkelijk buigend en bewegend.

Het woordLITHOheeft geen bekende definitie.

NEGENTIENDEwordt gedefinieerd als volgende na de achttiende in positie. Het wordt ook gedefinieerd als positie 19 in een telbare reeks dingen.

NEGENTIENDEwordt gedefinieerd als het rangtelwoord van negentig in telvolgorde. Het wordt ook gedefinieerd als positie 90 in een telbare reeks dingen.

NEGENDEwordt gedefinieerd als volgende na de achtste en net voor de tiende in positie. Het wordt ook gedefinieerd als één deel in negen gelijke delen. Het wordt ook gedefinieerd als positie negen in een telbare reeks dingen.

TANDENwordt gedefinieerd als de soort en het aantal en de opstelling van tanden (gezamenlijk) bij een persoon of dier.

TANDENwordt gedefinieerd als tanden laten groeien; snij de melktanden.

Het woordTELETHONheeft geen bekende definitie.

TIENDEwordt gedefinieerd als volgende na de negende en net voor de elfde in positie. Het wordt ook gedefinieerd als een tiende deel; een deel in tien gelijke delen. Het wordt ook gedefinieerd als positie tien in een telbare reeks dingen.

Het woordUheeft geen bekende definitie.

DANwordt gedefinieerd als later of kort daarna (vaak gebruikt als zinsconnectoren). Het wordt ook gedefinieerd als op een specifieke eerdere tijd. Het wordt ook gedefinieerd als die tijd; dat moment.

DUNwordt gedefinieerd als het ontbreken van overtollig vlees. Het wordt ook gedefinieerd als niet dicht. Het wordt ook gedefinieerd als startgewicht. Het wordt ook gedefinieerd als het ontbreken van inhoud of betekenis. Het wordt ook gedefinieerd als zonder viscositeit. Het wordt ook gedefinieerd als het verminderen van de sterkte of smaak van een oplossing of mengsel. Het wordt ook gedefinieerd als zeer smal. Het wordt ook gedefinieerd als een gebrek aan geest of oprechte inspanning. Het wordt ook gedefinieerd als losse dikte; dun of dunner worden. Het wordt ook gedefinieerd als dunner of dunner maken. Het wordt ook gedefinieerd als van relatief kleine omvang van het ene oppervlak naar het andere of in dwarsdoorsnede. Het wordt ook gedefinieerd als (van geluid) zonder resonantie of volume. Het wordt ook gedefinieerd als relatief dunne consistentie of lage dichtheid; niet stroperig.

Het woordUWheeft geen bekende definitie.

KANTELwordt gedefinieerd als bouwland dat wordt bewerkt door te ploegen en te zaaien en gewassen te verbouwen. Het wordt ook gedefinieerd als de aggregatietoestand van de bodem en de toestand ervan voor het ondersteunen van plantengroei.

TIDENwordt gedefinieerd als een heffing van een tiende van iets. Het wordt ook gedefinieerd als het aanbieden van een tiende deel van een persoonlijk inkomen. Het wordt ook gedefinieerd als een exacte tiende van. Het wordt ook gedefinieerd als het heffen van een tiende op (produceren of een gewas). Het wordt ook gedefinieerd als het betalen van een tiende van iemands inkomen, vooral aan de kerk. Het wordt ook gedefinieerd als het betalen van een tiende van; tienden betalen, vooral aan de kerk.

TANDwordt omschreven als een handhavingsmiddel. Het wordt ook gedefinieerd als harde botachtige structuren in de kaken van gewervelde dieren; gebruikt voor bijten en kauwen of voor aanval en verdediging. Het wordt ook gedefinieerd als een van een aantal uniforme projecties op een tandwiel. Het wordt ook gedefinieerd als iets dat lijkt op de tand van een dier. Het wordt ook gedefinieerd als een tandachtige structuur bij ongewervelde dieren die in de mond of het spijsverteringskanaal of op een schaal worden aangetroffen.

Ga voor de laatste informatie over het New York Times-pangram van vandaag naarNYT Pangram van vandaag.

Verwant

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Domingo Moore

Last Updated: 01/31/2023

Views: 5291

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Domingo Moore

Birthday: 1997-05-20

Address: 6485 Kohler Route, Antonioton, VT 77375-0299

Phone: +3213869077934

Job: Sales Analyst

Hobby: Kayaking, Roller skating, Cabaret, Rugby, Homebrewing, Creative writing, amateur radio

Introduction: My name is Domingo Moore, I am a attractive, gorgeous, funny, jolly, spotless, nice, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.